Integritetsskyddspolicy

Integritet och behandling av personuppgifter Lundgrens Antikhandel Aktiebolag (nedan Lundgrens)

Lundgrens värnar om dig och din personliga integritet. I denna integritetsskyddspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifterna hittar du i slutet av denna policy.

Personuppgiftsansvarig

Lundgrens Antikhandel Aktiebolag, 556352-1565, är registeransvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss samt ansvarar i övrigt för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Den typ av personuppgifter som vi behandlar är kontaktuppgifter, såsom ditt namn, din e- postadress, adress och ditt telefonnummer. Vidare samlar vi ibland in bilder från events. I vissa fall kan även dina intresseområden behandlas om du själv har angivit dessa.

När samlar vi in personuppgifter om dig?

Vi samlar in personuppgifter om dig som du själv har lämnat till oss, muntligen eller skriftligen, till exempel i samband med att du besöker vår webbplats, köper en viss vara eller tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller i samband med att du deltar vid någon av våra utställningar eller övriga evenemang.

Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilka lagliga grunder gör vi det?

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och varor till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Huvudsakligen handlar det om att vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp/ beställningar/leveranser

Vi behandlar dina personuppgifter för hantering av dina beställningar av våra varor och tjänster, exempelvis för att skicka meddelanden om varor, innefattande leveransstatus. Vidare behandlar vi dina personuppgifter så att vi, som ska leverera en vara eller utföra en tjänst i din bostad eller lokal, ska kunna ta del av information rörande din bostads/lokals placering och övriga, eventuella specifika önskemål.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som till exempel frågor om reklamationer, fakturor, avbokningar och liknande.

Behandlingen baseras på vårt legitima intresse och sker för att vi ska kunna besvara dina förfrågningar om varor och tjänster samt för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag vid reklamationer.

Information och marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att lämna information om våra utställningar och övriga evenemang samt annat som vi tror är av intresse för dig. Vidare behandlar vi dina personuppgifter för att marknadsföra våra varor och tjänster. Informationen och marknadsföringen sker via e-post, post, telefon och SMS.

Behandlingen sker med ditt samtycke eller för vårt berättigade intresse av att skicka information samt direktmarknadsföring.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, till exempel lagar om bokföring och skatt.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Rättsliga anspråk

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande och utöva/försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk.

Behandlingen är baserad på vårt legitima intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som de samlats in för, exempelvis endast så länge som det krävs för att vi ska kunna fullgöra de skyldigheter som vi har i anledning av ett avtal med dig. Om det krävs enligt lag kan vi dock komma att spara uppgifterna längre, exempelvis personuppgifter relaterade till köp och reklamationer. Detsamma gäller om det krävs för att vi ska kunna bevaka våra rättsliga intressen. Uppgifter för marknadsföring och nyhetsbrev sparas till dess du begär att inte längre tadel av dessa eller när du har varit inaktiv i fem år.

Personuppgifterna raderas så snart de inte är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Vilka får del av dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster åt oss, såsom företag som hjälper oss med vår webbplats och tekniska system, att kommunicera utställningar, evenemang och erbjudanden samt att hantera utskick.

Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner samt får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Vi delar vidare dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsbeslut. I dessa fall är den mottagande aktören att betrakta som självständigt personuppgiftsansvarig, varvid denne aktörs integritetsskyddspolicy och personuppgiftshantering blir gällande.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Var behandlas dina personuppgifter?

Huvudsakligen behandlas dina personuppgifter inom EU/EES. För det fall någon av våra leverantörer är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta alla rimliga, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna inom EU/EES. Exemplevis genom att tillse att leverantören verkar i ett land som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, alternativt genom användande av lämpliga skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till tillgång


Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss så skickar vi dig ett så kallat registerutdrag via e-post (se kontaktuppgifter nedan).

Rätt till radering

Du har rätt att under vissa omständigheter begära radering av dina personuppgifter. Detta gäller dock exempelvis inte om vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Återkallande av samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Vi fortsätter inte att behandla personuppgifterna, undantaget om vi kan visa på ett legitimt skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter, eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata våra rättsliga intressen.

Du har alltid rätt att neka till direktmarknadsföring. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i följande fall.

Om du gör gällande att personuppgifterna vi behandlar är felaktiga kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Som framgått ovan har du rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på vårt berättigade intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som väger tyngre än dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata våra rättsliga intressen. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intresse väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter under tiden frågan utreds samt om vi inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format, överförda till dig eller tredje part.

Hur kan du utöva dina rättigheter?


Om du vill åberopa någon av dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss skriftligen på följande e-postadress: ian@lundgrensantik.se. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar.

Uppdateringar av vår integritetsskyddspolicy


Vi kan behöva uppdatera vår integritetsskyddspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella för dig väsentliga förändringar i policyn, exempelvis förändringar rörande syftet med användningen av dina personuppgifter eller dina rättigheter.

Kontakta oss vid frågor och klagomål

Om du har frågor kring, är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter eller har en begäran i enlighet med dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss skriftligen på följande e-postadress: ian@lundgrensantik.se.

Rätt att framföra klagan hos tillsynsmyndighet

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt ber vi dig att i första hand kontakta oss skriftligen på följande e-postadress: ian@lundgrensantik.se. Du har dock också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.